| |

GetBlok.io Ergo EIP 0027 Voting Tutorial

@ArOhBe walks us through the voting process for EIP-0027

Wallets Tested:

  • Yoroi
  • Nautilus
  • Ergo Mobile Wallet (iOS)

Similar Posts